Zhou Enlai, Peng Dehuai, Guo Moruo, and Ye Jianying in 1938

1225346205150

Wuhan

Source

Advertisements

A collection: Norman Bethune in China 1938-1939

1938

194592386464990839961945587070385994596540016878056395145452556163899761678992446167939955

 

 

6168298169
Bethune and Nie Rongzhen

 

1939

55624970436168357703

5562248255
Bethune goes swminng
4002349621
Bethune goes swimming

63959754481946164807

1946478249
Nie Rongzhen at his deathbed
1946335157
Bethune on his deathbed