Artists

This page lists artists active during the Maoist era. The majority are painters.

 1. Ai Zhongxin 艾中信 (1915-2003)

 2. Chao Mei 晁楣 (1931-)

 3. Chen Zizhuang 陈子庄 (1913-1976)

 4. Fei Yifu 费以复 (1913-1982)

 5. Fu Xiaoshi 傅小石 (1932-)

 6. Fu Baoshi 傅抱石 (1904-1965)

 7. Gu Kunbo 顾坤伯 (1905-1970)

 8. He Haixia 何海霞 (1908-1998)

 9. Hong Reilin  洪瑞麟 (1912-1996)

 10. Huang Xinpo (1916-1980)

 11. Huang Weibao 王维宝 (1942-)

 12. Li Keran 李可染 (1907-1989)

 13. Liang Yongtai 梁永泰 (1921-1956)

 14. Liu Shaoyan 李少言 (1918-2002)

 15. Liu Wenxi 刘文西 (1933-)

 16. Lu Sibai 吕斯百 (1905-1973)

 17. Pan Sitong 潘思同  (1903-1980

 18. Pan Tianshou 潘天寿 (1897-1971)

 19. Qi Baishi 齐白石 (1864-1957)

 20. Shen Aiqi 沈爱其 (1941-)

 21.  Shen Roujian 沈柔坚 (1919-1998)

 22. Shi Lu 石鲁 (1919-1982)

 23. Song Huimin 宋惠民 (1935-)

 24. Su Baozhen 苏葆桢 (1916-1990)

 25. Sun Zongwen 孙宗慰 (1912-1979)

 26. Tao Tianyue 陶天月 (1932-)

 27. Wu Qingxia (1910-2008)

 28. Wu Shuyang 乌叔养 (1903-1966)

 29. Wu Biduan 伍必端 (1926-)

 30. Wu Guanzhong 吴冠中 (1919-2010)

 31. Wu Ran 吴燃( 1928-) 

 32. Wu Fan 吴凡 (1923- )

 33. Wang Weixin 王维新 (1938- )

 34. Xu Yuanqing 徐元清 (1941-)

 35. Xu Kuang 徐匡 (1938-)

 36. Xu Xingzhi 许幸之 (1904-1991)

 37. Yan Han 彦涵 (1916-2011)

 38. Yao Dianzhong 姚奠中 (1913-2013)

 39. Yuan Yunfu 袁运甫 (1933-)

 40. Zhang Meisun 张眉孙 (1894-1973)

 41. Zhang Ping 张凭 (1934-)

 42. Zhang Wenxin  张文新 (1928-)

 43. Zhou Sicong 周思聪(1939-1996)

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: