Mao, Liu Shaoqi, He Long, and Li Fuchun watch a ping pong match in 1959

t01c4799a7705e932ef

May 1959

Source

Advertisements